SPÓR SĄDOWY - ODSZKODOWANIE
Sposób na spory z kontrahentem

radca prawny Zbigniew StańdoPrzedsiębiorcy działają wobec siebie w zaufania, bowiem bez tego trudno jest prowadzić działalność gospodarczą. Czasem jednak dochodzi do nadużycia tego zaufania, a nawet do zażartego sporu pomiędzy kontrahentami. Remedium na to może stanowić uregulowanie wzajemnych prawa i obowiązków na piśmie. Dlatego wkraczając w relacje handlowe warto zawrzeć umowę w formie pisemnej, tak aby interesy kontrahentów zostały zabezpieczone.

Jeden z naszych klientów podjął współpracę z nowym dostawcą. Współpraca wyglądała obiecująco, jednak ewentualne niedociągnięcia w dostawach groziły poważnymi konsekwencjami, łącznie z wstrzymaniem produkcji. Dlatego klient w umowie z tym kontrahentem zastrzegł, że w przypadku, gdy ten kontrahent nie będzie w stanie dostarczyć zamówionych towarów, klient będzie miał m.in. możliwość ich zamówienia zastępczo u innego dostawcy. Jednocześnie klientowi przysługiwało prawo do obciążenia kontrahenta dodatkowymi kosztami zakupu surowców u innego dostawcy.

Początkowo dostawy towarów odbywały się bez większych zastrzeżeń, jednakże później okazało się, że kolejne dostawy surowców opóźniały się, aż w końcu kontrahent naszego klienta zaprzestał wykonywania ich w ogóle. Zaistniała sytuacja groziła u naszego klienta zatrzymaniem całej produkcji, dlatego nasz klient wzywał kontrahenta do wykonywania umowy i zagroził dokonywaniem zastępczych zakupów towarów. Wezwania te nie odniosły jednak rezultatu. W końcu nasz klient, stosownie do zapisów umowy, zakupił towary u innego dostawcy, a do kontrahenta wystąpił o zwrot dodatkowych kosztów zakupu tych towarów.

Kontrahent naszego klienta starał się uchylić od zapłaty tych dodatkowych kosztów zakupu surowców od innego dostawcy. Opierając się na zapisach umowy, które przewidywały działania na wypadek takiej sytuacji, skierowaliśmy w imieniu naszego klienta powództwo o zapłatę.

Wobec tego, że strony w umowie określiły zasady zastępczego zakupu towarów, jak też sposób określenia odszkodowania związanego z taką sytuacją, postępowanie sądowe skupiło się przede wszystkim na tym, aby wykazać, że kontrahent naszego klienta nie wykonał swojego zobowiązania i zachodziły okoliczności przewidziane dla zastosowania zapisów umownych dotyczących obciążenia nierzetelnego kontrahenta dodatkowymi kosztami zastępczego zakupu towarów.

Nasza praktyka wskazuje, że w wielu przypadkach kontakty handlowe należy regulować w pisemnych umowach. Podczas pracy nad umową z punktu widzenia stron istotne jest szczegółowe przemyślenie tego jak ma wyglądać współpraca pomiędzy nimi, poczynając od kwestii zupełnie podstawowych, jak przedmiot umowy, czy np. cena sprzedaży, a kończą na kwestiach zupełnie szczegółowych, takich jak np. sposób dokumentacji odbioru towaru, czy zasady rozpatrywania reklamacji. Również ważne jest, aby w umowach zawrzeć zapisy, które umożliwiają ochronę interesów przedsiębiorcy, np. dotyczące kar umownych, prawa do zastępczego wykonania umowy, czy zasad obliczania odszkodowania w przypadku naruszenia zapisów umowy. Stosunkowo precyzyjna umowa jest najlepszym gwarantem zachowania dobrych relacji pomiędzy kontrahentami, jak również daje podstawę do efektywnego rozwiązywania sporu.