RADCA PRAWNY
team member

radca prawny
Elżbieta Kubik

WSPÓLNIK

Zajmuje się przede wszystkim obsługą prawną podmiotów należących do sektora finansów publicznych. Specjalizuje się zwłaszcza w prawie adminstracyjnym i prawie zamówień publicznych.

Radca prawny Elżbieta Kubik została wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu w 1984 roku, jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

Włada językiem angielskim.

RADCA PRAWNY
team member

radca prawny
Maria Sawczuk-Paluch


Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz podmiotów publicznych, prowadzi liczne postępowania sądowe. Specjalizuje się zwłaszcza w prawie cywilnym, handlowym, pracy i administracyjnym.

Została wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu w 1983 roku, jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

Włada językiem angielskim.

RADCA PRAWNY
team member

radca prawny
Zbigniew Stańdo

WSPÓLNIK

Zajmuja się obsługą prawną podmiotów gospodarczych. Specjalicuje się w różnych dziedzinach prawa ze szczególnym uwzględnieniem prawa cywilnego, handlowego, podatkowego, energetycznego i zamówień publicznych.

Od 1995 r. jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu, ukończył kierunek prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Włada językiem angielskim.

RADCA PRAWNY
team member

radca prawny
Michał Wyszatkiewicz

WSPÓLNIK

Zajmuje się w obsługą podmiotów gospodarczych i jednostek sektora finansów publicznych. Specjalicuje się zwłaszcza w prawie cywilnym, handlowym, administracyjnym i podatkowym.

Od 2005 roku jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu, ukończył studia na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Włada językiem angielskim.

RADCA PRAWNY
team member

radca prawny
Andrzej Stańdo

WSPÓLNIK

Zajmuje sie obsługą prawną podmiotów należących do sektora finansów publicznych, jak i podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się zwłaszcza w prawie cywilnym, handlownym, administracyjnym i zamówieniach publicznych.

Od 2008 r. jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu. W latach 2003-2008 był pozaetatowym członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu. Ukończył studia na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ponadto jest autorem książki "Statut spółki akcyjnej" (Dom Wydawniczy "Ostoja" 2002).

Włada językiem angielskim.

RADCA PRAWNY
team member

radca prawny
Michał Ciecierski

WSPÓLNIK

W Kancelarii zajmuje się przede wszystkim obsługą podmiotów gospodarczych i osób indywidualnych. Specjalizuje się też w prawie administracyjnym, cywilnym i podatkowym, m.in. reprezentując klientów w postępowaniach sądowych i przed organami administracji. Od 2009 roku jest wpisany na listę radców prawnych. Wcześniej był pracownikiem Izby Skarbowej w Opolu, jak też pozaetatowym członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu. Ukończył Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i uzyskał tytuł magistra na kierunku prawo oraz na kierunku administracja ze specjalnością zarządzanie.

Ponadto prowadził zajęcia z prawa podatkowego m.in. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, w SKwP Oddział w Opolu, na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, dla aplikantów radcowskich w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu, jak też m.in. szkolenia zawodowe m.in. radców prawnych.

Również jest on członkiem założycielem Stowarzyszenia Prawa Finansowego „Aureus” przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

Opublikował jako autor i współautor kilkadziesiąt artykułów naukowych i popularnonaukowych, m.in. w dzienniku „Rzeczpospolita”, w miesięczniku „Przegląd Podatkowy”, „Monitor Podatkowy”, „Glosa”, „Radca Prawny”, „Samorząd Terytorialny”.

Jest współredaktorem książki „Wybrane Problemy Prawa Finansowego w Polsce” (2009), współautorem książki „Komentarz do ustawy o kontroli skarbowej” wydawnictwa Wolters Kluwer Polska (Wydanie 1. 2011, Wydanie 2. 2014), a także jest współautorem książki „Ordynacja podatkowa – Wzory pism z komentarzem” wydawnictwa Wolters Kluwer Polska (2015).

Włada językiem angielskim.

RADCA PRAWNY
team member

radca prawny
Karol Jokiel

WSPÓLNIK

Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i uzyskał tytuł magistra na kierunku prawo.

Od 2006 roku świadczy pomoc prawną na rzecz Klientów kancelarii. Od 2010 roku jest radcą prawnym zrzeszonym w Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu. W kancelarii zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych (z terenu Opolszczyzny, województwa śląskiego oraz Małopolski), instytutu badawczego oraz samorządowej instytucji kultury. Specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym, ale uzyskał także spore doświadczenie w zakresie zamówień publicznych m.in. reprezentując klientów w postępowaniach sądowych oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie.

Na co dzień przede wszystkim wspiera Klientów kancelarii w przesądowej i sądowej windykacji ich wierzytelności (w szczególności wynikających z działalności handlowej i budowlanej), współpracując w tym zakresie z komornikami sądowymi województw ościennych. W ostatnim czasie konsultował pod względem formalnoprawnym oraz reprezentował Zamawiającego przed Krajową Izba Odwoławczą w zakończonym pełnym powodzeniem postępowaniu o udzielenie wielomilionowego zamówienia publicznego na dostawę i montaż wysokospecjalistycznej multimedialnej ekspozycji muzealnej na terenie Opolszczyzny.

Jest autorem licznych artykułów o tematyce prawnej i prawno-biznesowej dostępnych w Internecie oraz e-booków: "Podział majątku wspólnego małżonków", "Przedsiębiorca w obliczu kryzysu", "Sposoby zabezpieczenia wierzytelności z wzorami umów i pism", "Zwalczanie przewlekłości postępowania cywilnego oraz stronniczości sędziego".

Włada językiem angielskim.

RADCA PRAWNY
team member

radca prawny
Michał Kałuża

WSPÓLNIK

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Z Kancelarią związany jest od 2007 r., zajmując się przede wszystkim obsługą prawną przedsiębiorców i szeroko pojętego obrotu gospodarczego, jak też sprawami z zakresu prawa pracy.

W ramach swojej działalności zawodowej świadczył między innymi kompleksową pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców z sektora produkcyjnego, w tym z branży spożywczej, opakowaniowej, kosmetycznej czy materiałów budowlanych, jak też budownictwa, handlu (w tym e-commerce), usług, nowych technologii czy bankowości. Jego szeroka wiedza i bogate doświadczenie obejmuje w szczególności prawo cywilne, w tym zwłaszcza prawo zobowiązań, prawo własności intelektualnej (prawo autorskie i prawo własności przemysłowej), prawo spółek handlowych, prawo budowlane czy wspomniane już prawo pracy. Niezwykle istotne znaczenie w swojej pracy zawodowej przypisuje on praktycznej znajomości procedury cywilnej i procesu cywilnego, jako jednym z podstawowych narzędzi pracy prawnika.

W dotychczasowej praktyce skupiała się on w szczególności na:
- doradztwie w zakresie prawa zobowiązań, w tym redagowaniu i konstruowaniu kontraktów handlowych, zarówno dla potrzeb obrotu krajowego, jak i międzynarodowego, jak też wszelkiego rodzaju umów, pism i oświadczeń związanych z wykonywaniem zobowiązań umownych bądź przypadkami ich nienależytego wykonania;
- kompleksowej obsłudze prawnej związanej z wykonawstwem robót budowlanych i budowlano-montażowych, w tym realizowanych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC;
- doradztwie z zakresu prawa spółek, w tym obsłudze organów osób prawnych (m. in. asysta prawna podczas posiedzeń zarządu czy zgromadzeń wspólników wraz z opracowywaniem wymaganej ku temu dokumentacji), prowadzeniu z powodzeniem licznych sporów korporacyjnych w tym zakresie, jak też uczestniczeniu w tworzeniu i przekształcaniu spółek oraz przygotowywaniu umów, statutów i wszelkich innych dokumentów regulujących ład korporacyjny;
- doradztwie w zakresie wykorzystania, przenoszenia i ochrony praw na dobrach niematerialnych, w tym konstruowaniu umów licencyjnych bądź kontraktów mających na celu stworzenie i przeniesienie dóbr niematerialnych będących przedmiotem ochrony praw -autorskich i prawa własności przemysłowej;
- doradztwie w zakresie prawa pracy, w tym przygotowywaniu niezbędnej dokumentacji (umów, regulaminów pracy i wynagradzania, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych etc.);
- reprezentacji Klientów Kancelarii przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych, gospodarczych (w tym sporach korporacyjnych), oraz w sprawach z zakresu prawa pracy;
- windykacji należności, również poza granicami Polski.

Włada językiem angielskim.

RADCA PRAWNY
team member

radca prawny
Magdalena Paluch-Chojnacka

WSPÓLNIK

Zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie cywilnym i handlowym.

Od 2016 r. jest radcą prawnym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. Ukończyła studia na kierunku prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Włada językiem angielskim i francuskim.

RADCA PRAWNY
team member

radca prawny
Dawid Zenke

Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego obroną pracy magisterskiej zatytułowanej The Sporting Exception in European Union Law. Z Kancelarią jest związany od 2011 roku. Zajmuje się przede wszystkim postępowaniami sądowymi i egzekucyjnymi. Reprezentuje strony posiedzeniach sądowych oraz sporządza pisma procesowe. Doradzał w zakresie tworzenia procedur zabezpieczających wierzytelności sprzedawcy wyrobów budowlanych i umożliwienie skutecznego przeprowadzenia postępowań sądowych oraz egzekucyjnych. Reprezentował przedsiębiorców z sektora budowlanego w sporach, a także negocjacjach z inwestorami oraz podwykonawcami. Opracowywał również projekty umów handlowych dla wytwórców stolarki okiennej i przedsiębiorców z branży produkcji surowców oraz projekty umów o roboty budowlane dla generalnych wykonawców i podwykonawców. Interesuje się problematyką umów cywilnoprawnych, a także prawem sportowym. W trakcie studiów semestr spędził na uczelni European University of Cyprus w ramach wymiany międzynarodowej programu Erasmus, a także udzielał bezpłatnej pomocy prawnej organizowanej przez Studencką Poradnię Społeczno-Prawną "Bona Fides". Był sędzią piłkarskim. Włada językiem angielskim.

Włada językiem angielskim.

RADCA PRAWNY
team member

radca prawny
Cyprian Gottfried

Radca prawny Cyprian Gottfried jest wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Opolu od 2018 roku. Jest absolwentem studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w 2013 roku. Przed nawiązaniem współpracy z Kubik, Stańdo, Wyszatkiewicz i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych Jurysta zajmował się dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych w jednej z wrocławskich spółek. Z kancelarią związany jest od 2015 roku. Zajmuje się przede wszystkim obsługą prawną przedsiębiorców i szeroko pojętego obrotu gospodarczego, jak również sprawami z zakresu ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Reprezentuje strony na posiedzeniach sądowych (przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi) oraz sporządza pisma procesowe, w tym środki zaskarżenia. Prowadzi negocjacje ugodowe zarówno na etapie przedsądowym jak i w toku postępowania sądowego.

Wspiera Klientów kancelarii w przesądowej i sądowej windykacji ich wierzytelności (w szczególności wynikających z działalności handlowej i budowlanej), współpracując w tym zakresie z komornikami sądowymi z województwa opolskiego i województw ościennych. Również wspomaga przedsiębiorców w odzyskiwaniu należności od podmiotów zagranicznych w ramach postępowania o wydanie europejskiego nakazu zapłaty. Reprezentuje poszkodowanych w postępowaniu polubownym przed Rzecznikiem Finansowym. Brał udział w przekształceniu i tworzeniu spółek kapitałowych prawa polskiego. Występował jako obrońca w postępowaniach w sprawach o wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji. Doprowadził organ samorządu terytorialnego do wykonania remontu drogi gminnej w województwie opolskim.

Włada językami angielskim i niemieckim

RADCA PRAWNY
team member

radca prawny
Małgorzata Kubik

Zajmuje się przede wszystkim obsługą podmiotów gospodarczych w zakresie prawa cywilnego i handlowego, w szczególności w obszarze zagadnień związanych z prawem zobowiązań, funkcjonowaniem spółek handlowych i prawem własności intelektualnej.

W 2016 r. ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, zaś w 2020 r. uzyskała wpis na listę radców prawnych. W 2020 r. ukończyła również Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej przy Wydziale Prawa i Administracji UW.

W 2017 r. zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie na najlepszą pracę magisterską z dziedziny prawa handlowego, organizowanym przez Przegląd Prawa Handlowego i wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

Przed dołączeniem do zespołu kancelarii zdobywała doświadczenie w akademickiej poradni prawnej, w polskich biurach międzynarodowych kancelarii prawnych oraz w kancelariach polskich.

Włada językiem angielskim i francuskim.

RADCA PRAWNY
team member

radca prawny
Szymon Szlązak

W 2017 r. ukończył studia na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, broniąc pracy magisterskiej na temat umowy deweloperskiej. Otrzymał Stypendium Rektora Uniwersytetu Opolskiego za wyróżniające wyniki w nauce. W trakcie studiów kładł duży nacisk na poznanie praktycznej strony stosowania przepisów prawa. Brał udział w wielu szkoleniach w zakresie prawa cywilnego oraz gospodarczego. Swoje doświadczenie zdobywał już od początku studiów, odbywając praktyki w kancelarii radców prawnych oraz w Prokuraturze Rejonowej w Opolu, gdzie poszerzał wiedzę z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego i karnego. Uzyskał jedną z najwyższych not w skali kraju na egzaminie wstępnym na aplikację radcowską. W 2021 r. został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu. Ukończył kurs legal English (prawniczy angielski), co pomaga mu w codziennej współpracy z Klientami Kancelarii.

Z Kancelarią jest związany od 2017 r., do jego głównych obowiązków należy wspieranie wspólników w obsłudze Klientów Kancelarii, w tym przede wszystkim podmiotów gospodarczych z terenów Opolszczyzny, Małopolski oraz województwa śląskiego. Zastępując radców prawnych, reprezentuje Klientów Kancelarii przed sądami, organami ścigania, organami państwowymi oraz organami samorządowymi. Przygotowuje pisma przedprocesowe i procesowe, w tym pozwy oraz środki zaskarżenia, opinie prawne i umowy dla Klientów Kancelarii. Wspiera Klientów Kancelarii w przedsądowej i sądowej windykacji ich wierzytelności, współpracując w tym zakresie z komornikami sądowymi z terenu całego kraju. Brał udział w tworzeniu spółek kapitałowych prawa polskiego. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie cywilnym i gospodarczym.

Włada językiem angielskim.

PRAWNIK
team member

prawnik
Weronika Szlązak

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, broniąc prace magisterską dotyczącą instytucji tajemnicy zawodowej lekarza.

W toku studiów magisterskich nagrodzona stypendium rektora za osiągnięcia w nauce. Uczestniczyła w licznych szkoleniach i konferencjach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, a także medycznego. Ukończyła studia podyplomowe „Prawo medyczne i bioetyka" na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała podczas praktyk w opolskich kancelariach, a także w prokuraturze rejonowej w Opolu.

Związana z kancelarią od 2020 r. Zapewnia wsparcie zespołowi w zakresie bieżącej obsługi klientów.

W codziennej pracy zajmuje się prawem cywilnym, gospodarczym oraz podatkowym. Uczestniczy w procesach windykacji należności i sądowym dochodzeniu roszczeń.

Włada językiem angielskim.

KIEROWNIK BIURA
team member

Kierownik Biura
Barbara Łodzińska

W kancelarii pełni funkcję kierownik biura Kancelarii.

Jest absolwentką Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Z Kancelarią jest związana od 2000 roku.

Zajmuje się obsługą administracyjną oraz organizacją pracy biura kancelarii.

Wykonując czynności takie jak prowadzenie kalendarza rozpraw i spotkań z Klientami z powodzeniem dopilnuje terminu każdej sprawy, począwszy od rozprawy przez obieg odpowiedniej dokumentacji, aż po załatwienie drobnych spraw. Do jej obowiązków oprócz obsługi Gości i Klientów kancelarii, należą także kontakty z sądami, komornikami oraz urzędami. Poza wsparciem relacji pomiędzy Klientem a kancelarią, zajmuje się także obsługą sekretariatu, urządzeń biurowych oraz wszelkich czynności związanych z ewidencją i koordynowaniem obiegu dokumentów zewnętrznych i wewnętrznych. Aby zapewnić właściwy dostęp i przebieg informacji na bieżąco aktualizuje bazę danych, zajmuje się sporządzaniem kopii i archiwizacją akt oraz dokumentów kancelarii. Poprzez odpowiednie ewidencjonowanie wychodzącej i przychodzącej poczty a także segregację poczty elektronicznej dba, aby każda sprawa została załatwiona na czas z należytą starannością. Dbając o porządek stanowiska pracy oraz monitorując zaopatrzenie w artykuły biurowe, higieniczne i spożywcze, utrzymuje na najwyższym poziomie wizerunek biura. Ze względu na szeroki wachlarz wykonywanych czynności, jest nieocenionym wsparciem dla radców prawnych jak i klientów, stanowiąc nieodłączny element zespołu naszej Kancelarii.

KUBIK, STAŃDO, WYSZATKIEWICZ I PARTNERZY
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH JURYSTA
ul. Konsularna 1/13, 45-089 Opole
NIP 7540403171, KRS 0000449549
Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego