RADCA PRAWNY
team member

radca prawny
Elżbieta Kubik

WSPÓLNIK

Zajmuje się przede wszystkim obsługą prawną podmiotów należących do sektora finansów publicznych. Specjalizuje się zwłaszcza w prawie adminstracyjnym i prawie zamówień publicznych.

Radca prawny Elżbieta Kubik została wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu w 1984 roku, jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

Włada językiem angielskim.

RADCA PRAWNY
team member

radca prawny
Maria Sawczuk-Paluch


Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz podmiotów publicznych, prowadzi liczne postępowania sądowe. Specjalizuje się zwłaszcza w prawie cywilnym, handlowym, pracy i administracyjnym.

Została wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu w 1983 roku, jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

Włada językiem angielskim.

RADCA PRAWNY
team member

radca prawny
Zbigniew Stańdo

WSPÓLNIK

Zajmuja się obsługą prawną podmiotów gospodarczych. Specjalicuje się w różnych dziedzinach prawa ze szczególnym uwzględnieniem prawa cywilnego, handlowego, podatkowego, energetycznego i zamówień publicznych.

Od 1995 r. jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu, ukończył kierunek prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Włada językiem angielskim.

RADCA PRAWNY
team member

radca prawny
Michał Wyszatkiewicz

WSPÓLNIK

Zajmuje się w obsługą podmiotów gospodarczych i jednostek sektora finansów publicznych. Specjalicuje się zwłaszcza w prawie cywilnym, handlowym, administracyjnym i podatkowym.

Od 2005 roku jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu, ukończył studia na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Włada językiem angielskim.

RADCA PRAWNY
team member

radca prawny
Andrzej Stańdo

WSPÓLNIK

Zajmuje sie obsługą prawną podmiotów należących do sektora finansów publicznych, jak i podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się zwłaszcza w prawie cywilnym, handlownym, administracyjnym i zamówieniach publicznych.

Od 2008 r. jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu. W latach 2003-2008 był pozaetatowym członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu. Ukończył studia na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ponadto jest autorem książki "Statut spółki akcyjnej" (Dom Wydawniczy "Ostoja" 2002).

Włada językiem angielskim.

RADCA PRAWNY
team member

radca prawny
Michał Ciecierski

WSPÓLNIK

W Kancelarii zajmuje się przede wszystkim obsługą podmiotów gospodarczych i osób indywidualnych. Specjalizuje się też w prawie administracyjnym, cywilnym i podatkowym, m.in. reprezentując klientów w postępowaniach sądowych i przed organami administracji. Od 2009 roku jest wpisany na listę radców prawnych. Wcześniej był pracownikiem Izby Skarbowej w Opolu, jak też pozaetatowym członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu. Ukończył Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i uzyskał tytuł magistra na kierunku prawo oraz na kierunku administracja ze specjalnością zarządzanie.

Ponadto prowadził zajęcia z prawa podatkowego m.in. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, w SKwP Oddział w Opolu, na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, dla aplikantów radcowskich w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu, jak też m.in. szkolenia zawodowe m.in. radców prawnych.

Również jest on członkiem założycielem Stowarzyszenia Prawa Finansowego „Aureus” przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

Opublikował jako autor i współautor kilkadziesiąt artykułów naukowych i popularnonaukowych, m.in. w dzienniku „Rzeczpospolita”, w miesięczniku „Przegląd Podatkowy”, „Monitor Podatkowy”, „Glosa”, „Radca Prawny”, „Samorząd Terytorialny”.

Jest współredaktorem książki „Wybrane Problemy Prawa Finansowego w Polsce” (2009), współautorem książki „Komentarz do ustawy o kontroli skarbowej” wydawnictwa Wolters Kluwer Polska (Wydanie 1. 2011, Wydanie 2. 2014), a także jest współautorem książki „Ordynacja podatkowa – Wzory pism z komentarzem” wydawnictwa Wolters Kluwer Polska (2015).

Włada językiem angielskim.

RADCA PRAWNY
team member

radca prawny
Karol Jokiel

WSPÓLNIK

Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i uzyskał tytuł magistra na kierunku prawo.

Od 2006 roku świadczy pomoc prawną na rzecz Klientów kancelarii. Od 2010 roku jest radcą prawnym zrzeszonym w Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu. W kancelarii zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych (z terenu Opolszczyzny, województwa śląskiego oraz Małopolski), instytutu badawczego oraz samorządowej instytucji kultury. Specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym, ale uzyskał także spore doświadczenie w zakresie zamówień publicznych m.in. reprezentując klientów w postępowaniach sądowych oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie.

Na co dzień przede wszystkim wspiera Klientów kancelarii w przesądowej i sądowej windykacji ich wierzytelności (w szczególności wynikających z działalności handlowej i budowlanej), współpracując w tym zakresie z komornikami sądowymi województw ościennych. W ostatnim czasie konsultował pod względem formalnoprawnym oraz reprezentował Zamawiającego przed Krajową Izba Odwoławczą w zakończonym pełnym powodzeniem postępowaniu o udzielenie wielomilionowego zamówienia publicznego na dostawę i montaż wysokospecjalistycznej multimedialnej ekspozycji muzealnej na terenie Opolszczyzny.

Jest autorem licznych artykułów o tematyce prawnej i prawno-biznesowej dostępnych w Internecie oraz e-booków: "Podział majątku wspólnego małżonków", "Przedsiębiorca w obliczu kryzysu", "Sposoby zabezpieczenia wierzytelności z wzorami umów i pism", "Zwalczanie przewlekłości postępowania cywilnego oraz stronniczości sędziego".

Włada językiem angielskim.

RADCA PRAWNY
team member

radca prawny
Michał Kałuża

WSPÓLNIK

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Z Kancelarią związany jest od 2007 r., zajmując się przede wszystkim obsługą prawną przedsiębiorców i szeroko pojętego obrotu gospodarczego, jak też sprawami z zakresu prawa pracy.

W ramach swojej działalności zawodowej świadczył między innymi kompleksową pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców z sektora produkcyjnego, w tym z branży spożywczej, opakowaniowej, kosmetycznej czy materiałów budowlanych, jak też budownictwa, handlu (w tym e-commerce), usług, nowych technologii czy bankowości. Jego szeroka wiedza i bogate doświadczenie obejmuje w szczególności prawo cywilne, w tym zwłaszcza prawo zobowiązań, prawo własności intelektualnej (prawo autorskie i prawo własności przemysłowej), prawo spółek handlowych, prawo budowlane czy wspomniane już prawo pracy. Niezwykle istotne znaczenie w swojej pracy zawodowej przypisuje on praktycznej znajomości procedury cywilnej i procesu cywilnego, jako jednym z podstawowych narzędzi pracy prawnika.

W dotychczasowej praktyce skupiała się on w szczególności na:
- doradztwie w zakresie prawa zobowiązań, w tym redagowaniu i konstruowaniu kontraktów handlowych, zarówno dla potrzeb obrotu krajowego, jak i międzynarodowego, jak też wszelkiego rodzaju umów, pism i oświadczeń związanych z wykonywaniem zobowiązań umownych bądź przypadkami ich nienależytego wykonania;
- kompleksowej obsłudze prawnej związanej z wykonawstwem robót budowlanych i budowlano-montażowych, w tym realizowanych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC;
- doradztwie z zakresu prawa spółek, w tym obsłudze organów osób prawnych (m. in. asysta prawna podczas posiedzeń zarządu czy zgromadzeń wspólników wraz z opracowywaniem wymaganej ku temu dokumentacji), prowadzeniu z powodzeniem licznych sporów korporacyjnych w tym zakresie, jak też uczestniczeniu w tworzeniu i przekształcaniu spółek oraz przygotowywaniu umów, statutów i wszelkich innych dokumentów regulujących ład korporacyjny;
- doradztwie w zakresie wykorzystania, przenoszenia i ochrony praw na dobrach niematerialnych, w tym konstruowaniu umów licencyjnych bądź kontraktów mających na celu stworzenie i przeniesienie dóbr niematerialnych będących przedmiotem ochrony praw -autorskich i prawa własności przemysłowej;
- doradztwie w zakresie prawa pracy, w tym przygotowywaniu niezbędnej dokumentacji (umów, regulaminów pracy i wynagradzania, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych etc.);
- reprezentacji Klientów Kancelarii przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych, gospodarczych (w tym sporach korporacyjnych), oraz w sprawach z zakresu prawa pracy;
- windykacji należności, również poza granicami Polski.

Włada językiem angielskim.

RADCA PRAWNY
team member

radca prawny
Magdalena Paluch-Chojnacka

WSPÓLNIK

Zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie cywilnym i handlowym.

Od 2016 r. jest radcą prawnym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. Ukończyła studia na kierunku prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Włada językiem angielskim i francuskim.

RADCA PRAWNY
team member

radca prawny
Dawid Zenke

Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego obroną pracy magisterskiej zatytułowanej The Sporting Exception in European Union Law. Z Kancelarią jest związany od 2011 roku. Zajmuje się przede wszystkim postępowaniami sądowymi i egzekucyjnymi. Reprezentuje strony posiedzeniach sądowych oraz sporządza pisma procesowe, w tym środki zaskarżenia.

Doradzał w zakresie tworzenia procedur zabezpieczających wierzytelności sprzedawcy wyrobów budowlanych i umożliwienie skutecznego przeprowadzenia postępowań sądowych oraz egzekucyjnych. Reprezentował przedsiębiorców z sektora budowlanego w sporach, a także negocjacjach z inwestorami oraz podwykonawcami.

Opracowywał również projekty umów handlowych dla wytwórców stolarki okiennej i przedsiębiorców z branży produkcji surowców oraz projekty umów o roboty budowlane dla generalnych wykonawców i podwykonawców.

Interesuje się problematyką umów cywilnoprawnych, a także prawem sportowym.

W trakcie studiów przez semestr spędził na uczelni European University of Cyprus w ramach wymiany międzynarodowej programu Erasmus, a także udzielał bezpłatnej pomocy prawnej organizowanej przez Studencką Poradnię Społeczno-Prawną "Bona Fides". Był sędzią piłkarskim.

Włada językiem angielskim.

KIEROWNIK BIURA
team member

Kierownik Biura
Barbara Łodzińska

W kancelarii pełni funkcję kierownik biura Kancelarii.

Jest absolwentką Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Z Kancelarią jest związana od 2000 roku.

Zajmuje się obsługą administracyjną oraz organizacją pracy biura kancelarii.

Wykonując czynności takie jak prowadzenie kalendarza rozpraw i spotkań z Klientami z powodzeniem dopilnuje terminu każdej sprawy, począwszy od rozprawy przez obieg odpowiedniej dokumentacji, aż po załatwienie drobnych spraw. Do jej obowiązków oprócz obsługi Gości i Klientów kancelarii, należą także kontakty z sądami, komornikami oraz urzędami. Poza wsparciem relacji pomiędzy Klientem a kancelarią, zajmuje się także obsługą sekretariatu, urządzeń biurowych oraz wszelkich czynności związanych z ewidencją i koordynowaniem obiegu dokumentów zewnętrznych i wewnętrznych. Aby zapewnić właściwy dostęp i przebieg informacji na bieżąco aktualizuje bazę danych, zajmuje się sporządzaniem kopii i archiwizacją akt oraz dokumentów kancelarii. Poprzez odpowiednie ewidencjonowanie wychodzącej i przychodzącej poczty a także segregację poczty elektronicznej dba, aby każda sprawa została załatwiona na czas z należytą starannością. Dbając o porządek stanowiska pracy oraz monitorując zaopatrzenie w artykuły biurowe, higieniczne i spożywcze, utrzymuje na najwyższym poziomie wizerunek biura. Ze względu na szeroki wachlarz wykonywanych czynności, jest nieocenionym wsparciem dla radców prawnych jak i klientów, stanowiąc nieodłączny element zespołu naszej Kancelarii.

KUBIK, STAŃDO, WYSZATKIEWICZ I PARTNERZY
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH JURYSTA
ul. Konsularna 1/13, 45-089 Opole
NIP 7540403171, KRS 0000449549
Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego